BİLDİRİ TAM METİNLERİ

 

Bildiri tam Metinleri, Bildiri Tam Metinler Kitabında (ISBN No’lu), Hakemli Dergilerde ya da Tematik Kitaplarda (ISBN No’lu), 2021 yılı içinde yayınlanacaktır. 2021 yılı akademik teşvik başvurusuna yetiştirilecektir.

Tebliğ Tam Metinleri, Metin içi atıf sistemi ve aşağıdaki esaslar dikkate alınarak, “Word” dosyası halinde hazırlanan bildiri tam metinleri, en geç 6 HAZİRAN 2021 tarihine kadar,

,

akdenizsempozyumu@gmail.com gönderilmelidir.

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

Tebliğ tam metinleri hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir.

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

 

Yazım Dili ve Sayfa Yapısı:

 • Yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Yazı karakteri olarak Times New Roman seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • MS Word dokümanı olarak ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.

 

Metin Yapısı

Başlıklar: Tebliğ Başlığı, Yazar Adı, Özet, Anahtar Sözcükler, İngilizce Bildiri Adı, Abstract, Key Words, Giriş, konu başlıkları ve alt başlıkları, Sonuç, Kaynakça şeklinde sıralanmalıdır.

 • Tebliğ başlığı (14 Punto/Koyu) sayfa ortalanarak yazılacaktır.
 • Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına sağa yaslı olarak yazılacaktır.
 • Yazara ait kişisel bilgiler, yazarın unvanı, bağlı bulunduğu kurum, elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnotu (*) olarak verilecektir (Birden fazla yazar varsa birinci yazar için bir, diğerleri için artan miktarda yıldız kullanınız).
 • Metin, Times New Roman ve 12 punto; dipnotlar ise aynı fontla fakat 10 punto ile yazılmalıdır (Açıklamalar dışında dipnot kullanılmamalıdır. Metin atıfları, metnin içinde ve APA yazım sistemine uygun olarak, aşağıda belirtildiği gibi yazılmalıdır).
 • Tebliğiniz, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Tebliğlerde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Kaynakça Yazım Kuralları:

Tebliğ tam metinleri APA sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. APA sisteminin yeni sürümlerinde en genel hatlarıyla:

 • Yazarların soyadlarının alfabetik sıralaması esas alınır.
 • Önce yazarın soyadı yazılır ve virgül konur. Yazarların soy isimleri bazen büyük harflerle, bazen de küçük harflerle ya da kalın puntolarla yazılır.
 • Yazarın isminin baş harfi (büyük harfle) yazılıp, nokta konur.
 • Parantez içinde eserin yayınlandığı tarih yazılır, parantez kapatılır ve nokta konur.
 • Eserin tam ismi yazılır ve nokta konur.
 • Eserin ismi italikle yazılır.
 • Yayınlandığı şehir yazılıp iki nokta üst üste konur.
 • Yayınevinin adı yazılır.

Bu açıklamaların ışığında farklı türden akademik eserleri içeren, güncel APA (5) sürümüne uygun olarak hazırlanmış ayrıntılı bir örnek kaynakça:

 

Örnek Kaynakça

 1. Arslan, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
 2. Arslan, A. ve Arslan, G. (2017-a). Kültür, sanat, edebiyat, sosyolojisi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
 3. Arslan, A. (2017-b). Samsun ve Orta Karadeniz bölgesinde göçün sosyolojik tahlili. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir Göç”, 16-18 Şubat, Samsun, Türkiye, 2017.
 4. Arslan, D.A. (2012-a). Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. International Journal of Human Sciences, 9-2, 916-968.
 5. Arslan, D. A. (2012-b). Geçmişten geleceğe Kağızman’ın siyasi yapısı: Yerel seçim sonuçları temelinde Kağızman’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. Sosyoloji içinde (587-606). Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu Kars.
 6. Arslan, D.A. (2012-c). Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri. International Journal of Human Sciences, 9-2, 587-622.
 7. Arslan, D. A. (2011-a). Who rules Turkey: Turkish power elite. Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
 8. Arslan, D. A. (2011-b). Uygulamalı köy sosyolojisi: Kırsal yapı ve kalkınma dinamikleri ile 17 öncesi ve sonrası Ankara Kavaközü. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
 9. Arslan, D. A. (2005). Educational bases of Turkish democracy: Educational backgrounds of Turkish elites. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 8-1, 5–30.
 10. Arslan, D. A. (2004-c). Türk medya elitleri: bir durum tespiti. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 4-2, 135–164.
 11. Bozkurt, Ö. (1972). Ayrımsal sosyoloji ve toplumsal yapı. Ankara: Sevinç Matbaası.
 12. Buğra, (1995). Türkiye’de devlet ve işadamları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 13. Bulmer, (1994). Sociological research methods. London: Macmillan.
 14. Cüceloğlu, D. (200). İnsan ve davranışı. Ankara: Remzi Kitabevi.
 15. Nirun, N. (1991). Sosyal dinamik bünye analizi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 16. Ozankaya, Ö. (1971). Köyde toplumsal yapı ve siyasal kültür. Ankara: Sevinç Matbaası.